Discordia – min gudinna


Gudinnan Discordia eller Eris med tvisteäpplet, stridsäpplet

Jag tror jag funnit min religiösa hemvist i discordianismen. Föremålet för discordianernas djupa hängivenhet är gudinnan Discordia – tvedräktens eller osämjans gudinna i det gamla Rom. Många känner henne också som Eris, från den grekiska mytologin. Hon som indirekt orsakade det trojanska kriget när hon kastade in ett guldäpple med inskriptionen, καλλιστη, ”kallisti” – ”till den skönaste” – under bröllopet mellan kung Peleus och havsnymfen Thetis.

Gudinnan Discordia representerar motsatsen till samstämmighet, likriktning, ordning och organisation. Discordianismen vill betona att disharmoni och kaos också är giltiga och värdefulla aspekter av verkligheten

Religionens grundläggande läroskrift är den s.k. Principia Discordia, skriven av Malaclypse den yngre och Lord Omar Khayyam Ravenhurst i början på 1960-talet.

Själva idén om en discordianiansk organisation är lite av en paradox eftersom oorganisation är en av de grundläggande principerna. Definitionen på det Discordianska Sällskapet är: ”Det Discordianska Sällskapet har ingen definition”.

En av discordianismens tongivande sammanslutningar kallar sig: ”a Non-prophet Irreligious Disorganisation”

Denna betoning av oording och oenighet gör att det är svårt att ringa in vad som egentligen utgör discordianismens kärna.

En av de fundamentala lärosatserna är det femte budet av den s.k. Femfaldiga Uppstötningen (”The pentabarf”)

V.    En discordian är förbjuden att tro på vad han läser.

En liten antydan om vad discordianismen verkligen går ut på kan man få i följande lilla anekdot där en lärjunge frågar Malaclypse den Yngre:

Mästare. Vad är discordianismens sanna väsen?

Han sade: En Zen-lärjunge frågade en gång sin mästare vad som är buddhismens sanna väsen. Mästaren svarade: ”Tre skålpund lin” (eng. ”Three pounds of flax”)

Lärjungen frågade: Så, är det svaret på min fråga?

Malaclypse fnös: Självklart inte! Det var bara en liknelse!

Svaret på din fråga är: FEM TON LIN! (eng. ”FIVE TONS OF FLAX!”)

Notera att Malaclypse refererar till en verklig koan från 1200-talet där zenmästaren Dongshan Shouchu svarar på lärjungens fråga. Malaclypse tycker dock att tre skålpund lin känns löjligt lite och fläskar på med hela fem ton.

Att detta kan vara svårt att begripa sig på antyds av följande citat:

Discordianism is not just a religion; it’s a mental illness.
– Lord Omar Khayyam Ravenhurst


Tvisteäpplet, ”The Apple of Contention”, ” La pomme de discorde”

Notera att tvedräktens gudinna år 2006 fick ge namn åt vårt solsystems senast upptäckta planet – dvärgplaneten – Eris. Eris har en kraftigt oval bana kring solen och har en omloppstid på 557 år. En lustig anekdot i sammanhanget är att dvärgplaneten Eris ända sedan upptäckten skapat en väldig oenighet och splittring bland astronomerna. Det var nämligen upptäckten av Eris som orsakade att Pluto, till mångas förtret, förlorade sin planet-status. Eris är nämligen större än Pluto och astronomerna insåg att Pluto inte gärna kan fortsätta räknas som planet om inte också Eris kunde vara det. 24 augusti 2006 annonserade IAU (International Astronomical Union) att både Pluto och Eris skulle räknas som dvärgplaneter. Många astronomer upprördes av detta och t.ex. delstaten New Mexico stiftade, i strid mot IAU:s beslut, 13 mars 2007, en lag om att Pluto är en planet.


Eris befinner sig nästan dubbelt så långt från Solen som Pluto om man jämför deras aphelium (punkt i banan längst bort från solen)

Plutos degradering har på engelska gett upphov till ett nytt verb ”to pluto”, ”to have been plutoed”. American Dialect Society valde 2006 ”plutoed” som årets ord och definierade ”to pluto” som ”att degradera eller nedvärdera någon eller något”

Urban Dictionary ger följande exempel på användning av det nya ordet:

I was captain of the ship for one day, but then I was plutoed.


Eris dotter i mytologin är Dysnomia – laglösheten – och hon fick ge namn åt den nyfunna himlakroppens lilla måne. Pluto har tre månar. Nix och Hydra upptäcktes 2005. Hydras diameter är bara 72 km. Typ avståndet Stockholm Uppsala.Eris – Discordia i cartoon-tappning av konstnären 14-bis

Annonser